Postanowienia ogólne

 • Regulamin uczestnictwa w kursach organizowanych przez firmę „FizjoMAMA.pl Anna Klicka” (Organizator) we współpracy z „Body Balanced Pilates School”, zwane dalej Regulaminem stanowi dokument określający warunki uczestnictwa w kursach organizowanych dla klientów indywidualnych.
 • Regulamin stanowi Umowę, zawieraną w momencie dokonania rejestracji.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.2016 r.

Zapisy i płatności

 • W celu zapisania się na wybrany kurs, osoba zainteresowana (Uczestnik) dokonuje rezerwacji. Rezerwacja jest darmowa i stanowi deklarację chęci uczestnictwa w wybranym kursie. Rezerwacji można dokonać poprzez stronę internetową lub bezpośredni kontakt telefoniczny lub e-mail.
 • Uczestnik kursu w ciągu 3 dni roboczych od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł. Zaliczka stanowi część opłaty za kurs.
 • Brak wpłaty zaliczki w wymaganym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
 • Pozostałą kwotę opłaty za kurs Uczestnik wpłaca nie później niż 3 tygodnie przed jego rozpoczęciem na wskazane konto.
 • W przypadku gdy rezerwacja miejsca na kursie odbywa się w terminie, w którym do rozpoczęcie zajęć pozostało mniej niż trzy tygodnie, Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia rezerwacji niezwłocznie po jej dokonaniu poprzez pełną opłatę zgodnie z cennikiem szkoleń. Na prośbę Uczestnika płatność można wnieść w 2 ratach: 50% w ciągu 24 h i 50% w pierwszym dniu szkolenia
 • Uczestnik nabywa prawo do uczestnictwa w kursach, jeśli:
  • dokonał rezerwacji,
  • zaakceptował treść niniejszego regulaminu,
  • opłacił zaliczkę i minimum pierwszą ratę za kurs lub całość opłaty.
 • Wszelkich wpłat Uczestnik dokonuje przelewem na numer rachunku bankowego podany w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Za datę dokonania płatności uznana będzie data zaksięgowania pełnej kwoty na wskazanym koncie.

Organizacja zajęć

 • W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu w stosunku do pierwotnie podanego terminu lub jego odwołania jeżeli nie zgromadzi się odpowiednia liczba osób chętnych; w takim przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot całości pobranych przez Organizatora opłat za dany kurs;
  • zmiany miejsca prowadzenia zajęć (w obrębie tego samego miasta),
  • zorganizowania w czasie kursu krótkiego spotkania dotyczącego spraw organizacyjnych.
 • Organizator zobowiązuje się do pełnej realizacji programu nauczania przewidzianego w programie danego kursu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez Uczestników w miejscu, w którym prowadzony jest kurs.

Prawa i obowiązki Uczestnika

 • Uczestnik ma prawo do:
  • uzyskania informacji na temat kursu, w którym uczestniczy, jego programu, ilości przewidzianych godzin itp.
  • zgłaszania nauczycielowi uwag merytorycznych dotyczących organizacji kursu, w którym uczestniczy.
 • Uczestnik, którego zachowanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami lub który wykazuje notoryczny brak zaangażowania w trakcie zajęć utrudniając przez to pracę innym Uczestnikom, może zostać skreślony z listy uczestników kursu.
 • W przypadku skreślenia Uczestnika z listy Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty za kurs.

Rezygnacja z kursu

 • Kursant może samodzielnie zrezygnować z zarezerwowanego przez siebie kursu przed upływem terminu wpłaty wymaganej zaliczki (3 dni robocze)
 • W późniejszym terminie Uczestnik może zrezygnować z kursu jedynie poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej o rezygnacji z wybranego kursu pod rygorem nieważności.
 • Jeżeli Uczestnik złoży oświadczenie o rezygnacji z wybranego kursu:
  • do 30 dni przed terminem jego rozpoczęcia – otrzymuje pełny zwrot wpłaconej za ten kurs kwoty.
  • do 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia – otrzymuje zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty
 • Rezygnacja w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu skutkuje potrąceniem całości wpłaconej za ten kurs kwoty.
 • W przypadku rezygnacji w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia Uczestnik może wskazać inną osobę, która zajmie Jego miejsce.

Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.